กระทรวง พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้คนพิการต้นแบบและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


Share: