การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวง พม. ประจําปี 2564”


Share: