จังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัด “โครงการรวมพลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ หอประชุมใหญ่ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกลไกการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นแกนนำในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในครอบครัว และเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยไร้ความรุนแรง และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ (อพม.) ทั้ง 11 อำเภอ


Share: