ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 3/ 2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/ 2563 โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับโครงการระบบปกติ เป็นระบบกระจาย กองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,460 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) และ ร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นประจำปี 2563 เพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ “ โครงการคน 3 วัยร่วมใจห่างไกลยาเสพติด “ เสนอโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าผู ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)


Share: