ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน และส่งมอบบ้านปันสุขคนไร้ที่พึ่ง ณ ชุมชนคลองศาลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ พม.เราไม่ทิ้งกัน และส่งมอบบ้านปันสุขคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ นางนิภารัตน์ ประพฤติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุปกรณ์ กาแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุญธรรม บานเย็นงาม ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนส่วนราชการ และจิตอาสา 904 ร่วมกิจกรรม

โครงการ พม. “เราไม่ทิ้งกัน”จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับทีม One Home พม.เพื่อส่งมอบข้าวกล่องจำนวน 400 กล่อง แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มารับบริการที่คลินิกครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา และประชาชนในชุมชนเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก CSR การเคหะแห่งชาติ

พร้อมทั้งได้ร่วมกันส่งมอบบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้แก่นายไร บุญมี คนเร่ร่อนสูงอายุ ไม่มีที่อยู่อาศัย และมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนสร้างบ้านปันสุข ได้แก่ นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายศิริชัย สุริยาวงษ์ และนายวินัย พรพฤฒิพันธุ์ ซึ่งกิจกรรมนี้สร้างความรักสามัคคี ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือ แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันในสถานการณ์โควิด-19


Share: