หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจติดตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางนิภารัตน์ ประพฤติ ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายสุปกรณ์ กาแก้ว ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา และนายปรีชา เดชบุญ เลขานุการประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับ นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลหนองแม่นา ซึ่งได้รับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) องค์การมหาชน งบอุดหนุนซ่อมแซมบ้าน จำนวน 222 หลัง งบประมาณ 8,880,000 บาท โดยได้ดำเนินการในงวดที่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 149 หลัง และอีก 73 หลัง อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ 2

ทั้งนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับการซ่อมบ้านตามโครงการ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19


Share: