โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ จัดโครงการวันพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ,มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีองค์กรที่ได้รับมาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก จำนวน 1 องค์กร ,การฉลากรางวัลพิเศษให้คนพิการ ,มอบของที่ระลึกให้คนพิการทุกคน ,การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ,การแสดงผู้มีบัตรแสดงความสามารถ ,การเสวนาแลกเปลี่ยน “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19” โดย 1.คุณยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 2.คุณกษิต โฆษิตานนท์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจ (CSR) 3.คุณสิทธิพร มูลพันธ์ คนพิการต้นแบบ งานบุดุนโลหะ 4.คุณกาญจนา จำนงค์บุญ นักสังคมสงเคราะห์ และการจัเนิทรรศการอาชีพ จำนวน 14 บูธ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการฯประกอบ ทีม One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ แขกผู้มีเกียรติ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ร่วมจำนวน 270 คน

Share: