One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” 🖍กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และสิทธิและสวัสดิการสำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดย นายชุมพล กอบกุลธร รองอัยการจังหวัด สนง.สคช.จังหวัดเพชรบูรณ์ , การเสวนา “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” โดย 1. พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ยศวิถี รองผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 2. นายไสว ศรีบุรินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐริกา ชมปรีดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ 4. นางสาวกาญจนา จำนงค์บุญ นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ และบรรยายให้ความรู้ถึงปัญหา สาเหตุ และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดย นางสาววรวี พันธ์พิจิตร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ พร้อมจัดกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นแสดงบทบาทสมมติในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ” โดยคณะวิทยากรจากสนง.พมจ.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

Share:กระทรวง พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้คนพิการต้นแบบและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


Share:จังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัด “โครงการรวมพลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ หอประชุมใหญ่ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกลไกการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นแกนนำในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในครอบครัว และเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยไร้ความรุนแรง และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ (อพม.) ทั้ง 11 อำเภอ


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ 3/ 2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/ 2563 โดยมีนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับโครงการระบบปกติ เป็นระบบกระจาย กองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,460 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) และ ร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นประจำปี 2563 เพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ “ โครงการคน 3 วัยร่วมใจห่างไกลยาเสพติด “ เสนอโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าผู ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)


Share:ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการ”บ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ”บ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR และจิตอาสา จัดสร้างบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งมอบบ้านพักชั่วคราวให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง การก่อสร้างบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐ แต่เกิดจากการจัดตั้งกองบุญบ้านปันสุข และกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ การสนับสนุนแรงงานจากจิตอาสา และอาสาสมัครยุติธรรมจังหวัด ใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานแบบ Productive Welfare เพื่อแก้ไขปัญหา ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่
นายกษิต โฆษิตานนท์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR นายชิต ปาคำมา ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายภาณสัก อิศรภักดี สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอาภาภร พัชรพานิช ผู้บริหารโรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นท์
และบริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมแรง ร่วมใจในการสนับสนุนโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์และพร้อมขยายผลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial