นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารายงานตัว นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายเสรี หอมเกสร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมรับมอบนโนยายเกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Share:ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการ”บ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ”บ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR และจิตอาสา จัดสร้างบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งมอบบ้านพักชั่วคราวให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง การก่อสร้างบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐ แต่เกิดจากการจัดตั้งกองบุญบ้านปันสุข และกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ การสนับสนุนแรงงานจากจิตอาสา และอาสาสมัครยุติธรรมจังหวัด ใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานแบบ Productive Welfare เพื่อแก้ไขปัญหา ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่
นายกษิต โฆษิตานนท์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR นายชิต ปาคำมา ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายภาณสัก อิศรภักดี สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอาภาภร พัชรพานิช ผู้บริหารโรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นท์
และบริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมแรง ร่วมใจในการสนับสนุนโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์และพร้อมขยายผลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป


Share:One Home จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวรรณภาสุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ซึ่งก่อนวาระการประชุม One Home พม.ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครอบครัวนายประจักร วิวน และครอบครัวนายกล่ำ ยังน้อย ได้รับเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น และนายกิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563


Share:หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามงาน One Home พม. ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีม One Home พม. นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าพบปรึกษาข้อราชการ กับนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และร่วมทอดผ้าป่าสามัครคีโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องรับรองพิเศษศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ และติดตามการก่อสร้างบ้านปันสุขเพื่อคนไร้ที่พึ่ง โดยได้รับความร่วมมือการก่อสร้างจากยุติธรรมจังหวัด จากนั้นได้ประชุม One Home เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจ พม.ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการคนพิการ ศูนย์พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการพัฒนาคุณภาพภาพชีวิต โครงการ Productive Welfare “เปลี่ยนชีวิตคนไร้ที่พึ่ง จากบ้านกองขยะ สู่บ้านน้อยวิวภูทับเบิก”


Share:หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตรวจติดตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางนิภารัตน์ ประพฤติ ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายสุปกรณ์ กาแก้ว ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนา และนายปรีชา เดชบุญ เลขานุการประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับ นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์ และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลหนองแม่นา ซึ่งได้รับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) องค์การมหาชน งบอุดหนุนซ่อมแซมบ้าน จำนวน 222 หลัง งบประมาณ 8,880,000 บาท โดยได้ดำเนินการในงวดที่1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 149 หลัง และอีก 73 หลัง อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดที่ 2

ทั้งนี้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่ได้รับการซ่อมบ้านตามโครงการ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php