One Home พม. จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง” ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางอัจฉรา สมอุปฮาด รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมแถลงข่าว พร้อม ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง” นโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ประชาชนมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 4 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเพื่อให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความมั่นคงในการดำเนินดำรงชีวิตภายใต้บริบทส่งเสริมให้มีความพอเพียงบนปัจจัยพื้นฐานสี่ประการโดยทุกส่วนราชการจะร่วมกันกำหนดเป็นวาระงานที่สำคัญที่ นำมาขับเคลื่อนใน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนจำนวน 40 หน่วยงาน 96 โครงการ วางเป้าหมายผลลัพธ์ในแต่ละกิจกรรมให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย
1. ความมั่นคงด้านอาหารมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์กินอิ่ม
2. ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์นอนอุ่น
3. ความมั่นคงด้านรายได้มุ่งให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์มีทุนดี
4. ความมั่นคงด้านสุขภาพมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ชีวีพร้อม
5. ความมั่นคงด้านสังคมมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์น้อมพัฒนา
โดยมีรหัสการขับเคลื่อนโครงการ คือ 4096 (40หน่วยงาน 96 โครงการ) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในยุทธศาสตร์ที่ 2 ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์นอนอุ่น


Share: