One Home พม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 พร้อมนำเสนอโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) พร้อมได้นำเสนอโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัจฉรา สมอุปฮาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563

Share: