ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
การกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ