บ้านปลอดภัย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง ร่วมยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง


Share: