ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการ”บ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ”บ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR และจิตอาสา จัดสร้างบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งมอบบ้านพักชั่วคราวให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มคนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง การก่อสร้างบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐ แต่เกิดจากการจัดตั้งกองบุญบ้านปันสุข และกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิ การสนับสนุนแรงงานจากจิตอาสา และอาสาสมัครยุติธรรมจังหวัด ใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานแบบ Productive Welfare เพื่อแก้ไขปัญหา ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่
นายกษิต โฆษิตานนท์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภาคธุรกิจ CSR นายชิต ปาคำมา ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายภาณสัก อิศรภักดี สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอาภาภร พัชรพานิช ผู้บริหารโรงแรมเอสอาร์ เรสซิเด้นท์
และบริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด พร้อมกล่าวขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมแรง ร่วมใจในการสนับสนุนโครงการบ้านปันสุข คนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์และพร้อมขยายผลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด-19 ต่อไป


Share: