ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

hr

 

วิสัยทัศน์

 • เป็นองค์กรหลักด้านสังคมของจังหวัด สร้างโอกาส พัฒาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด
 2. บูรณาการภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพคน และการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนในทุกช่วงวัย
 3. ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง ด้วยธรรมภิบาล สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ในระดับพื้นที่
 2. เสริมสร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพคน ความเข้มแข็งของครอบครัว และยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย
 3. บูรณาการและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

hr

 

วิสัยทัศน์

 • ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

พันธกิจ

 1. เสริมสร้างศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
 2. เสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม
 3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
 4. ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวอย่างยั่งยืน
 2. สร้างโอกาสและยกระดับการคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย
 3. พัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมีส่วนร่วม เสริมเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
 4. มุ่งพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

hr

 

วิสัยทัศน์

 • ผู้นำด้านสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัย

พันธกิจ

 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
 3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
 4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

ค่านิยมองค์การ

 • อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม
 4. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางสังคม