One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” 🖍กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และสิทธิและสวัสดิการสำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดย นายชุมพล กอบกุลธร รองอัยการจังหวัด สนง.สคช.จังหวัดเพชรบูรณ์ , การเสวนา “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” โดย 1. พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ยศวิถี รองผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 2. นายไสว ศรีบุรินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐริกา ชมปรีดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ 4. นางสาวกาญจนา จำนงค์บุญ นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ และบรรยายให้ความรู้ถึงปัญหา สาเหตุ และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดย นางสาววรวี พันธ์พิจิตร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ พร้อมจัดกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นแสดงบทบาทสมมติในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ” โดยคณะวิทยากรจากสนง.พมจ.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

Share:กระทรวง พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้คนพิการต้นแบบและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


Share:จังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัด “โครงการรวมพลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ หอประชุมใหญ่ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกลไกการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นแกนนำในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในครอบครัว และเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยไร้ความรุนแรง และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ (อพม.) ทั้ง 11 อำเภอ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial