One Home พม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2564 พร้อมนำเสนอโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) พร้อมได้นำเสนอโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัจฉรา สมอุปฮาด นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2563

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนากลไกและศักยภาพครอบครัวเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 เพื่อสร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักต่อประเด็นปัญหาความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” 🖍กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายให้ความรู้ เรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และสิทธิและสวัสดิการสำหรับบุคคลที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดย นายชุมพล กอบกุลธร รองอัยการจังหวัด สนง.สคช.จังหวัดเพชรบูรณ์ , การเสวนา “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ” โดย 1. พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ยศวิถี รองผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ 2. นายไสว ศรีบุรินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รพ.เพชรบูรณ์ นางสาวณัฐริกา ชมปรีดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ 4. นางสาวกาญจนา จำนงค์บุญ นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ และบรรยายให้ความรู้ถึงปัญหา สาเหตุ และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือของผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดย นางสาววรวี พันธ์พิจิตร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สนง.พมจ.เพชรบูรณ์ พร้อมจัดกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นแสดงบทบาทสมมติในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ” โดยคณะวิทยากรจากสนง.พมจ.เพชรบูรณ์ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรคนพิการ จัดโครงการวันพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ,มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีองค์กรที่ได้รับมาตรฐาน องค์กรด้านคนพิการระดับดีมาก จำนวน 1 องค์กร ,การฉลากรางวัลพิเศษให้คนพิการ ,มอบของที่ระลึกให้คนพิการทุกคน ,การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ,การแสดงผู้มีบัตรแสดงความสามารถ ,การเสวนาแลกเปลี่ยน “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19” โดย 1.คุณยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ 2.คุณกษิต โฆษิตานนท์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบของธุรกิจ (CSR) 3.คุณสิทธิพร มูลพันธ์ คนพิการต้นแบบ งานบุดุนโลหะ 4.คุณกาญจนา จำนงค์บุญ นักสังคมสงเคราะห์ และการจัเนิทรรศการอาชีพ จำนวน 14 บูธ ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการฯประกอบ ทีม One Home จังหวัดเพชรบูรณ์ แขกผู้มีเกียรติ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ร่วมจำนวน 270 คน

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวณิชาภัทร วิบูลย์พานิช พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารายงานตัว นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายเสรี หอมเกสร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมรับมอบนโนยายเกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


One Home พม. จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง” ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางอัจฉรา สมอุปฮาด รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมแถลงข่าว พร้อม ลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์ พอเพียง” นโยบายของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ประชาชนมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 4 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเพื่อให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความมั่นคงในการดำเนินดำรงชีวิตภายใต้บริบทส่งเสริมให้มีความพอเพียงบนปัจจัยพื้นฐานสี่ประการโดยทุกส่วนราชการจะร่วมกันกำหนดเป็นวาระงานที่สำคัญที่ นำมาขับเคลื่อนใน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งปัจจุบันมีส่วนราชการร่วมกันขับเคลื่อนจำนวน 40 หน่วยงาน 96 โครงการ วางเป้าหมายผลลัพธ์ในแต่ละกิจกรรมให้เป็นในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย
1. ความมั่นคงด้านอาหารมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์กินอิ่ม
2. ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์นอนอุ่น
3. ความมั่นคงด้านรายได้มุ่งให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์มีทุนดี
4. ความมั่นคงด้านสุขภาพมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์ชีวีพร้อม
5. ความมั่นคงด้านสังคมมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์น้อมพัฒนา
โดยมีรหัสการขับเคลื่อนโครงการ คือ 4096 (40หน่วยงาน 96 โครงการ) โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเจ้าภาพในยุทธศาสตร์ที่ 2 ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยมุ่งหวังให้ประชาชนคนเพชรบูรณ์นอนอุ่น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


กระทรวง พม. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้คนพิการต้นแบบและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


จังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และคลินิกหมอครอบครัว รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัด “โครงการรวมพลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด” ณ หอประชุมใหญ่ (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกลไกการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันการศึกษาและชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นแกนนำในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในครอบครัว และเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยไร้ความรุนแรง และมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแกนนำเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ (อพม.) ทั้ง 11 อำเภอ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]