One Home จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563 ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางวรรณภาสุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ซึ่งก่อนวาระการประชุม One Home พม.ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครอบครัวนายประจักร วิวน และครอบครัวนายกล่ำ ยังน้อย ได้รับเลือกเป็นครอบครัวร่มเย็น และนายกิตติ์ธณัฏฐ์ เพ็งสาย ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2563


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]